Encreuament Panoràmic

Característiques

  • Sistema de corredissa perimetral amb trencament de pont tèrmic d'encreuament Panoràmic, poliamida de 18,6 mm en marc i 26 mm en fulla.
  • Marc llis 70 mm i fulla de 73 mm. Buit de fulla per a envidrament 26 mm. Encreuament panoràmic de 30 mm per a deixar una major visió.
  • Obertura de 2, 3 i 4 fulles de 3 carrils.

Assajos

  • Permeabilitat a l'Aire: Classe 3
  • Estanquitat a l'Aigua: Classe A3
  • Resistència al Vent: Classe C5
  • Transmitància Tèrmica (UW): 2,2 W/m²·K (valor mínim assolible).
  • Acústic: 32 (-1,-1) dB ASSAJOS

Prestacions

  • Dimensions Màximes: 2500 mm x alt 2300 mm x ample
  • Pes Màxim per fulla: 160 Kg